top of page
ค้นหา

สอนลูกด้วยธรรมะ สังคหวัตถุ 4 เริ่มจากที่บ้าน


สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่


1. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรคำนึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน สิ่งที่ติดตัวไปมีแต่ความดี คุณแม่ประยุกต์สอนลูกน้อย และทำให้เห็น การให้ทานทำให้เรามีความสุขทางใจด้วย


2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 1) เว้นจากการพูดเท็จ 2)เว้นจากการพูดส่อเสียด 3) เว้นจากการพูดคำหยาบ 4) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว ต่างจากทาน เพราะอัตถจริยา คือการกระทำอันเป็นทาน ต้องอาศัยจิตใจอันเอื้อเฟื้อจึงสำเร็จได้

4. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายคุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย การสอนลูกให้รู้จักเวลา ตื่นนอน อาบน้ำ ทานข้าว ไปโรงเรียน ทำการบ้าน เล่น การทำตรงเวลา และสม่ำเสมอจะสามารถทำให้เด็กใช้คุณธรรมข้อนี้ได้อย่างง่ายดาย


บทความโดย

Dr. Benz Choklap

คาเฟ่เด็ก Babble Space KidsCafe

#คาเฟ่เด็ก #คิดส์คาเฟ่บางนา #คาเฟ่เด็กบางนา #KidsCafe

https://th.babblespacekidscafe.com/

ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page