top of page
ค้นหา

ประโยชน์ของของเล่น

ของเล่น และ พัฒนาการของลูกน้อย

การเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับวัยของลูกน้อย จะช่วยเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ไหวพริบปฎิภาณ เป็นการฝึกฝนกล้ามเนื้อ ระบบประสาทสัมผัสทุกด้าน


ของเล่นช่วยให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆได้อย่างเต็มที่และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน


ของเล่นช่วยกระตุ้นความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก


ของเล่นช่วยตอบสนองความต้องการของเด็กในการทำกิจกรรมต่างๆ


ของเล่นให้โอกาสเด็กได้แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างอิสระในการเล่น

ของเล่นช่วยสร้างเสริมบุคลิกลักษณะพื้นฐานที่ดีให้แก่เด็ก และยังช่วยพัฒนาเด็กในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้


มาเล่นกันเถอะ มาเล่นกันเถอะ


ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page